โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สภาวะที่อวัยวะเพศชาย ไม่สามารถแข็งตัวได้ อย่างเพียงพอหรือนานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้

สาเหตุของการเกิดโรค

img-erectile-01

ความผิดปกติที่เส้นเลือดในอวัยวะเพศ ทําให้การนําเลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศ ทําได้ไม่เพียงพอ ซึ่งพบได้ประมาณ ร้อยละ 70

img-erectile-02

ความผิดปกติที่ระบบประสาท ทําให้การควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อ บริเวณอวัยวะเพศทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร

img-erectile-03

ระดับฮอร์โมนเพศชายตํ่ากว่าปกติ ซึ่งอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ความต้องการทางเพศลดลง รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรง

img-erectile-04

ความผิดปกติของสภาพจิตใจ มักพบในผู้ที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า โรคจิตเภทหรือการใช้ยาด้าน จิตเวช ก็มักส่งผลด้านจิตใจด้วย เช่นเดียวกัน

img-step-stemcell

การใช้สเต็มเซลล์กับ
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพในปัจจุบันยังเน้นการใช้ ยาเพื่อบรรเทาอาการ ไม่ว่าจะเป็นยากิน เช่น กลุ่มยา PDE-5 Inhibitor หรือ Viagra และยาฉีด เช่น Prostaglandin E1 ซึ่งต่างก็มีข้อจํากัดในการใช้นั่นคือ ต้องกินยาก่อนมีเพศสัมพันธ์ 30-60 นาที หรือฉีดยาก่อน 5-10 นาที นอกจากนี้ ยังมีภาวะแทรกซ้อนจากยา เช่น อาการใจสั่น ปวดศีรษะ เห็นแสงวูบวาบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้กระบอกสูญญากาศ (Vaccuum Device) และการใช้คลื่นเสียงความถี่ตํ่า (Shockwave) ในการรักษาร่วมด้วย

มีความพยายามใช้สเต็มเซลล์กับหนูทดลองที่มีปัญหา ED มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี จนกระทั่งปี 2010 เป็นต้นมา จึงมีการทําการทดลองฉีดสเต็มเซลล์ในคนไข้จริงที่มีปัญหา ED ผลปรากฏว่า ประมาณ 20% หรือบางรายงานพบว่า มีประมาณ 70% ของคนไข้มีอาการดีขึ้น เช่น การแข็งตัวดีขึ้น ยาวนานขึ้น ตอบสนองต่อยาที่รับประทานเข้าไปได้ดีขึ้น แม้ทําการฉีดสเต็มเซลล์เพียงครั้งเดียว โดยการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปในกล้ามเนื้อ Intracavernous Injection ในปริมาณเท่ากันทั้งสองข้าง

ทําไมสเต็มเซลล์จึงช่วยภาวะ
หย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

เพราะสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ชนิดพิเศษที่ปกติพบได้ ในร่างกายเราทุกคน ทําหน้าที่ทดแทนเซลล์ที่มีการเสื่อม หรือเสียหาย เป็นเหมือนแหล่งเซลล์สํารองของร่างกาย นอกเหนือจากนั้น ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า สเต็มเซลล์ช่วยส่งเสริมให้มีการสร้างเซลล์ผนังหลอดเลือด (Endothelium) ทําให้มีการสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้น มีการหลั่งสารที่กระตุ้นการทํางานของเซลล์ประสาททําให้เซลล์ประสาทสั่งการได้ดีขึ้น และเมื่อใช้ร่วมกับการใช้ยา กระบอกสูญญากาศ หรือคลื่นเสียงความถี่ตํ่า จะยิ่งทําให้การตอบสนองต่อการรักษาดีมากยิ่งขึ้น

img-why-stemcell-r1

ข้อมูลอ้างอิง

• Amanda B Reed-Maldonado and Tom F Lue, The Current Status of Stem-Cell Therapy in Erectile Dysfunction: A Review, World J Mens Health (2016):34(3):155-164

• Ezzat A. Ismail and Ahmed I. El-Sakka, Innovative Trends and Perspectives for Erectile Dysfunction Treatment: A Systematic Review,Arab Journal of Urology (2016) 14, 84-93